Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POLSKO – CZESKIE CENTRUM SZKOLENIA RYCERSTWA – BUDOWA ŚREDNIOWIECZNEGO GRODU DREWWNIANEGO

Brak opisu obrazka                                  Brak opisu obrazka

Byczyna, dnia 13.04.2006 r.

BK.VI-341/1/06/B

GMINA BYCZYNA
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
46-220 Byczyna ul. Rynek 1,  tel./fax. (0-77) 4134150 
e-mail:

zwany dalej Zamawiającym:
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO na: "POLSKO – CZESKIE CENTRUM SZKOLENIA RYCERSTWA – BUDOWA ŚREDNIOWIECZNEGO GRODU DREWWNIANEGO" CPV : 45.20.00.00  

 

I. Warunki Przetargu:

 1. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1,  jest płatnikiem podatku VAT    NIP 751-10-04-089, Regon: 000527931
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
 3. Przedmiotem przetargu jest: „POLSKO – CZESKIE CENTRUM SZKOLENIA         RYCERSTWA – BUDOWA ŚREDNIOWIECZNEGO GRODU DREWNIANEGO” polegającej na : budowie karczmy, gospody, stajni – kużni , zbrojowni, wież, trybuny, palisady i elementów zewnętrznych
  INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A CZECHY - POLSAKA. WSPÓŁFINANSOWANE ZGODNIE Z UMOWĄ Nr  IG –2004/PL – CZ/2.16/1.3/U-8/06, Z DNIA 13.02.2006 r.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
 6. Termin realizacji zamówienia: 31.07.2007 r.
 7. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci i nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/
 8. Wadium: w wysokości – 46.124,00 zł.
  Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6. Prawa zamówień publicznych.
 9. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
 10. Termin składania ofert upływa w dniu  05.06.2006 roku,  o godz. 1130
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 05.06.2006 roku, o godz.1200
 12. Termin związania ofertą: 04.08.2006 r.
 13. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego  w pok nr 22, w godz. od 7.30 do 15.00 , tel. /077-4134150, wew. 29/ , odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Stanisław Biliński , pok.24, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077-4134150, wew.28/
Wersja XML