Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kredyt długoterminowy na kwotę 1.622.000,00 na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach

Byczyna, dnia 31.10.2006 r.
BK.VI-341/ 6 /06/U 
GMINA BYCZYNA
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
46-220 Byczyna ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150
e-mail: um@byczyna.pl
 
zwany dalej Zamawiającym:
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA :
„Kredyt długoterminowy na kwotę 1.622.000,00 na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach ”
CPV : 66.13.00.00
1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.byczyna.pl
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
3. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1, jest płatnikiem podatku VAT    NIP 751-10-04-089, Regon: 000527931, tel./fax /077-4134150/
4. Przedmiotem przetargu jest:
   „Kredyt długoterminowy na kwotę 1.622.000,00 na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach ”
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych”
6. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
7.Termin wykonania zamówienia: uruchomienie kredytu w momencie podpisania umowy.
                                                       Harmonogram spłaty kredytu wg.zał. nr 6  do siwz
                                                       I transza spłaty kredytu 15.01.2007r.
                                                       Ostatnia transza spłaty kredytu 15.12.2011r.
8a. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami /Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków w postępowaniu przetargowym Wykonawca winien złożyć wypełniony zał. nr 7 do SIWZ. 
8b.Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /ważność 6 miesięcy/.
8c.Wykonawca winien mieć doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług w okresie ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością wykonywanych usług.
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku w postępowaniu Wykonawca winien złożyć co najmniej jedną referencję od Zamawiającego iż takie usługi były wykonywane /wypełniony zał. nr 8 do SIWZ/
8d.Wykonawca winien posiadać aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
8e.Wykonawca winien posiadać aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne,
- w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymogu w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
9. Wadium:
     Nie dotyczy
10. Kryteria oceny ofert:
      Cena – 100%
11. Termin składania ofert upływa w dniu  16.11.2006 roku, o godz. 1130
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu  16.11.2006 roku, o godz.1200
13. Termin związania ofertą: 16.12.2006r.
14. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego w pok nr 22, w godz. od 7.30 do 15.00 , tel. /077-4134150, wew. 29/ , odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pani Wiesława Różewska , pok.14, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077-4134150, wew.16 /

/-/ Ryszard Grüner
Burmistrz Byczyny

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
DOCSIWZ.doc
DOCZalacznik nr 1.doc
DOCZalacznik nr 2.doc
DOCZalacznik nr 3.doc
XLSZalacznik nr 4.xls
DOCZalacznik nr 5.doc
DOCZalacznik nr 6.doc
DOCZalacznik nr 7.doc
DOCZalacznik nr 8.doc
DOCZalacznik nr 9.doc
DOCZalacznik nr 10.doc
DOCZalacznik nr 11.doc
Zapytanie wykonawcy Nr 1
DOCZapytanie Nr 1.doc
Ad. 1
PDFrb-nds.pdf
PDFrb-z.pdf

Zapytanie wykonawcy Nr 2

DOC_zalacznik1276_

Załącznik Nr 1 do zapytania wykonawcy Nr 2

DOC_zalacznik1277_

Wersja XML