Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONKURS DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

 Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


  Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

w Byczynie

działający w strukturze BIGS-u

1 października 2009 r. ogłasza drugi otwarty konkurs

o granty na rozszerzenie działalności socjalnej.

 

Adresaci:

Spółdzielnie socjalne

Region z jakiego powinni pochodzić wnioskodawcy:

Województwo Opolskie i Podlaskie (powiat łomżyński)

Typ(dotacja, kredyt, inne):

granty

Warunki uzyskania pomocy:

1. Wypełniony formularz wniosku.

2. Załączniki:

a) informacja nt. charakteru prowadzonej działalności (obszar działalności, typ klientów, przedstawienie oferty),

b) informacja o prowadzonej działalności oraz przedstawienie planu działania na rok 2009,

c) dokumenty potwierdzające stan prawny (aktualny wyciąg KRS -ważny 3 m-ce od daty wystawienia , odpis statutu),

d) oświadczenie o nieuzyskaniu wsparcia finansowego od innego Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej,

e) informacja o planowanym i faktycznym zatrudnieniu,

f) zaświadczenie o niezaleganiu lub stanie zaległości ZUS/US.

Procedura ubiegania się:

Wnioski mogą być składane osobiście, przesłane listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: 

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

Urząd Miejski w Byczynie 

ul. Rynek 1

46-220 Byczyna                                                                                  

Każdy wniosek powinien zostać dostarczony:

 • w wersji papierowej i elektronicznej,
 • parafowana każda strona wniosku przez osobę upoważnioną,
 • w zamkniętej i opisanej kopercie.

Na kopercie należy podać:
- pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
- hasło Konkurs OWSS - “Granty na rozszerzenie działalności”.

Ostateczny termin składania wniosków:

2009-10-22

Ostateczny termin rozliczenia grantu:

2009-12-20

Maksymalna wnioskowana kwota:

3 000,00 zł

Cała kwota grantu:

6 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 DOCzałącznik Nr. 1 wniosek grantowy.doc


 

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

działający w strukturze BIGS-u w Polanowicach

31 lipca 2009 r. ogłasza otwarty konkurs o granty na

przeprowadzenie lustracji Spółdzielni Socjalnych

w zakresie:

Wspierania pod względem:

Kontrola powinna wskazywać również, że spółdzielnia socjalna:

 

Po co?

Cały proces lustracji ma na celu przyczynienie się do lepszego i sprawniejszego funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

Właśnie z tego powodu, na mocy ustaw dotyczących funkcjonowania spółdzielni wprowadzono obowiązek poddania się lustracji - każdej spółdzielni socjalnej, co najmniej raz na trzy lata, a w przypadku spółdzielni w stanie likwidacji lustracje przeprowadza się, co rok.

Jaki okres obejmuje?

Proces lustracyjny obejmuje okres od poprzedniej lustracji, natomiast w przypadku spółdzielni, które nie poddały się jeszcze procesowi lustracji ciąży obowiązek zgłoszenia się z żądaniem o przeprowadzenie lustracji w ciągu pierwszych trzech lat swojej działalności.

Kto ją przeprowadza?

Związki rewizyjne lub Krajowa Rada Spółdzielcza.

Adresaci:

Spółdzielnie socjalne

Region z jakiego powinni pochodzić wnioskodawcy:

Województwo Opolskie i Podlaskie (powiat łomżyński)

Typ(dotacja, kredyt, inne):

granty

Warunki uzyskania pomocy:

1. Wypełniony formularz wniosku.

2. Załączniki:

a) informacja nt. charakteru prowadzonej działalności (obszar działalności, typ klientów, przedstawienie oferty),

b) informacja o prowadzonej działalności oraz przedstawienie planu działania na rok 2009,

c) dokumenty potwierdzające stan prawny (aktualny wyciąg KRS -ważny 3 m-ce od daty wystawienia , odpis statutu),

d) oświadczenie o nieuzyskaniu wsparcia finansowego od innego Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej,

e) informacja o planowanym i faktycznym zatrudnieniu,

f) zaświadczenie o niezaleganiu lub stanie zaległości ZUS/US.

Procedura ubiegania się:

Wnioski mogą być składane osobiście, przesłane listem poleconym lub pocztą kurierską na adres:

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

Urząd Miejski w Byczynie

ul. Rynek 1

46-220 Byczyna

Każdy wniosek powinien zostać dostarczony:

 • w wersji papierowej i elektronicznej,

 • parafowana każda strona wniosku przez osobę upoważnioną,

 • w zamkniętej i opisanej kopercie.

Na kopercie należy podać:
- pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
- hasło Konkurs OWSS - “Granty na lustrację”.

Ostateczny termin składania wniosków:

2009-08-30

Ostateczny termin rozliczenia grantu:

2009-12-20

Maksymalna wnioskowana kwota:

5 000,00 zł

Cała kwota grantu:

7 500,00 zł

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 DOCR E G U L A M I N.doc

DOCzałącznik Nr. 1 wniosek grantowy.doc

DOCzałącznik Nr. 2 do regulaminu - wzór deklaracji wekslowej.doc

DOCzałącznik Nr. 3 umowa o grant.doc

DOCzałącznik nr 4 do regulaminu - karta oceny.doc

 

Wersja XML