Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 14 września 2016r. sesja nr. XXIX kadencja VII

PDFUchwała Nr 201.Kopia.pdf Uchwała XXIX/201/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
PDFUchwała Nr 202.Kopia.pdf Uchwała XXIX/202/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Polanowicach.
PDFUchwała Nr 203.Kopia.pdf Uchwała XXIX/203/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości.
PDFUchwała Nr 204.Kopia.pdf Uchwała XXIX/204/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie gminy Byczyna.
PDFUchwała Nr 205.Kopia.pdf Uchwała XXIX/205/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Byczyna– jako  Partnera do projektu pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszar Subregionu Północnego Województwa Opolskiego
PDFUchwała Nr 206.Kopia.pdf Uchwała XXIX/206/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
PDFUchwała Nr 207.Kopia.pdf Uchwała XXIX/207/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 65, k.m.4 położonej  w m.Biskupice stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Byczyna.
PDFUchwała Nr 208.Kopia.pdf Uchwała XXIX/208/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie mian w budżecie gminy na 2016r.
PDFUchwała Nr 209.pdf Uchwała XXIX/209/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata  2016 – 2034

Wersja XML