Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2017 ROKU

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności: w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

Terminy składania informacji: w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1. Uchwała Nr XXX21516 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDF2. Uchwała Nr XXX21816 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych.pdf
PDF4. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomosci dla przedsiębiorców.pdf
PDF5. załącznik nr 9 - ZN Zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf
PDF6. załącznik nr 10 - Informacja o nieruchomościach położnych na terenie Gminy Byczyna.pdf
PDF7. załącznik nr 11 - GRLN załącznik do deklaracji.pdf
PDF8. załącznik nr 12 - IN.D Informacja o dodatkowych nieruchomościach.pdf
PDF9. załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf
RTFInformacja uzupełniajca dotycząca wartości budowli.rtf
DOCWykaz budowli.doc
 

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności:

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - rata I do 31 stycznia, raty  II - XII do 15 dnia każdego miesiąca.

Terminy składania deklaracji:

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

PDF1. Uchwała Nr XXX21516 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDF2. Uchwała Nr XXX21816 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych.pdf
PDF4. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomosci dla przedsiębiorców.pdf
PDFzalacznik-nr-6-gn-zalacznik-do-deklaracjipdf.pdf
PDFzałącznik nr 3 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
PDFzałącznik nr 9 - ZN Zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf
PDF6. załącznik nr 6 - GN Załącznik do deklaracji.pdf
PDFzałącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf
RTFInformacja uzupełniajca dotycząca wartości budowli.rtf
DOCWykaz budowli.doc

PODATEK ROLNY:

1) OSOBY FIZYCZNE:

 

Terminy płatności: podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

Terminy składania informacji: w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.pdf
DOCX2. Stawki podatku rolnego 2017 rok.docx
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych.pdf
PDF4. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku rolnym na grunty na których zaprzestano działalności rolniczej.pdf
PDF5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf
PDF6. załącznik nr 7- ZR Zwolnienia od podatku.pdf
PDF7. załącznik nr 10 - Informacja o nieruchomościach położnych na terenie Gminy Byczyna.pdf
PDF8. załącznik nr 11 - GRLN Grunty podlegające podatkowi rolnemu, leśnemu i od nieruchomości..pdf
PDF9. załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf
 

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności: podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

Terminy składania deklaracji:

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna  NR: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.pdf
DOCX2. Stawki podatku rolnego 2017 rok.docx
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych.pdf
PDF4. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku rolnym na grunty na których zaprzestano działalności rolniczej.pdf
PDF5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf
PDF6. załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek rolny.pdf
PDF7. załącznik nr 4 - GR Załącznik do deklaracji.pdf
PDF8. załącznik nr 7- ZR Zwolnienia od podatku.pdf
PDF9. załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf
 

 

PODATEK LEŚNY:

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności:  w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

Terminy składania informacji: w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości stawki podatku leśnego.pdf
DOCX2. Stawki podatku leśnego 2017 rok.docx
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych.pdf
PDF4. załącznik nr 10 - Informacja o nieruchomościach położnych na terenie Gminy Byczyna.pdf
PDF5. załącznik nr 11 - GRLN Grunty podlegające podatkowi rolnemu, leśnemu i od nieruchomości..pdf
PDF6. załącznik nr 8 - ZL Zwolnienia od podatku leśnego.pdf
PDF7. załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf
 

2) OSOBY PRAWNE

Terminy płatności:

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - w 12 ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca.

Terminy składania deklaracji:

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna  NR: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości stawki podatku leśnego.pdf
DOCX2. Stawki podatku leśnego 2017 rok.docx
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych.pdf
XLSM4. DL-1- Deklaracja na podatek leśny.xlsm
XLSM5. ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny-dane o przemiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.xlsm
PDF6. załącznik nr 8 - ZL Zwolnienia od podatku leśnego.pdf
PDF7. załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf
 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE:

Terminy płatności:

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

Terminy składania deklaracji:

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

PDF1. Uchwała Nr XXX21616 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf
PDF2. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.pdf
PDFDT-1__Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych. (1).PDF
PDFDT-1_A__Zalacznik_do_deklaracji_DT-1_od_srodkow_transportowych. (1).PDF
 

OPŁATA OD POSIADANIA PSA:

Osoby zobowiązane do opłacania opłaty od posiadania psów dokonują wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie

Nr rachunku bankowego:

8

3

8

8

9

0

1

0

4

0

0

0

0

0

1

8

1

8

2

0

0

5

0

0

0

3

PDF1. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf
DOCX2. Oświadczenie o posiadaniu psa.docx
DOCX3. Nr konta opłaty za posiadanie psa.docx
 

OPŁATA TARGOWA:

PDF1. Uchwała w sprawie opłaty targowej.pdf
PDF2. Regulamin.pdf

 

OPŁATA PROLONGACYJNA:

PDF1. Uchwała Nr XXI14616 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf
PDF2. Uchwała Nr XXIII16116 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf
 

OPŁATA SKARBOWA:

DOCXOpłata skarbowa.docx
PDFUstawa o opłacie skarbowej.pdf
PDFWykaz przedmiotów opłaty skarbowej stawki tej opłaty oraz zwolnienia.pdf
 

INKASO:

Inkasentem zgodnie z art.9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 roku, poz.613 ze zm.) jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Inkasenci na terenie Gminy Byczyna:

L.P

NAZWA SOŁECTWA

INKASENT

1.

Borek

Dorota Sosnowska

2.

Biskupice

Stanisław Grycan

3.

Ciecierzyn

Grygier Paweł

4.

Chudoba

Kociubiński Wiesław

5.

Dobiercice

Dziekońska Beata

6.

Gołkowice

Górka Witold

7.

Gosław

Wojtoń Marek

8

Jakubowice

Pluta Jerzy

9.

Jaśkowice

Gocejna Damian

10.

Janówka

Dudek Remigiusz

11.

Kochłowice

Sieja Krystyna

12.

Kostów

Dudek Tomasz

13.

Miechowa

Olszak Zenon

14.

Nasale

Jana Rudolf

15.

Paruszowice

Śnieżek Leszek

16.

Pogorzałka

Marzec Andrzej

17.

Polanowice

Nita Piotr

18.

Proślice

Lemańczyk Agnieszka

19.

Pszczonki

Wojtal Małgorzata

20.

Roszkowice

Czajkowski Roman

21.

Sarnów

Czumałowski Wojciech

22.

Sierosławice

Żur Marek

23.

Wojsławice

Rożniatowski Krzysztof

 

PDF2. Uchwała Nr XVI11015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia z a inkaso.pdf
PDFUchwała Nr VI_39_19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso..pdf


OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SPRAWIE WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO W 2015 ROKU.

PDFObwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Sta.pdf
 

 

Wersja XML