Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Byczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis Internetowy Gminy Byczyna.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Na stronie www  znajdują się informacje i dokumenty, które mają charakter niedostępności ze względu na nieproporcjonalne obciążenie gdyż w tak krótkim terminie nie było możliwe dostosowanie tych zasobów do publikacji www zachowując zasadę dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-11.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Olender, promocja@byczyna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 413 40 23 w. 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2013-11-15.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2018-06-05.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-220 Byczyna, ul. Rynek 1 , NIP: 751 100 40 89 , REGON 000527931 , Konto Bankowe: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003
Tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
Faks: 77 413 41 50 wew. 40
E-mail:
Strona internetowa: www.byczyna.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.byczyna.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

Dostępność architektoniczna

Podjazd i wejście do Urzędu od strony zachodniej jest udostępnione dla Osób niepełnosprawnych.

Na parterze urzędu przy wejściu jest zainstalowany dzwonek z którego mogą skorzystać osoby niepełnosprawne w celu przywołania osoby, która pomoże w załatwieniu sprawy. 

W Urzędzie Miejski w Byczynie nie ma windy ani podnośnika, jednak osoba niepełnosprawna może zostać przyjęta w biurze nr 8  na parterze  Urzędu Miejskiego w Byczynie.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak tłumacza języka migowego ze względu na nieproporcjonalne obciążenie finansowe w stosunku do potrzeb.

Aplikacje mobilne

Gmina Byczyna udostępnia darmową aplikację mobilną dla mieszkańców gminy.

Odnośnik do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej
Odnośnik do strony aplikacji mobilnej


Wersja XML